Điều kiện và điều khoản sử dụng

Dưới đây là nội dung Bản thỏa thuận truy cập website SLIKAZONE.COM

Thông tin chung

Khi bạn truy cập website này, hãy vui lòng đọc cẩn thận các nội dung đăng tải dưới đây về Điều kiện và điều khoản sử dụng.

Khi bạn truy cập vào website của chúng tôi để tham khảo thông tin, đăng tải, tải xuống hoặc mua bán các nội dung số, bạn đã ĐỒNG Ý chịu ràng buộc bởi các Điều kiện và điều khoản của bản Thoả thuận này. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc vào bản Thỏa thuận này, hoặc không đồng ý với các điều khoản của bản thỏa thuận của chúng tôi, vui lòng không truy cập website và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về bản thoả thuận này, xin hãy liên lạc với chúng tôi qua email “slikazone@gmail.com”.

Việc sử dụng hoặc truy cập vào website www.slikazone.com sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc vào bản Thoả thuận này.

Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể đăng tải, chỉnh sửa, thêm, bớt các điều khoản của Bản thỏa thuận này theo quyết định của mình mà không cần thông báo trước. Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi Bản thỏa thuận được cập nhật, việc đó có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo Bản thỏa thuận đã được cập nhật.

Quyền và trách nhiệm

Các trách nhiệm của bạn trong việc đăng ký tài khoản

Bạn có thể tải các nội dung số miễn phí hoặc sử dụng các dịch vụ khách của slikazone.com mà không cần đăng ký tài khoản thành viên. Tuy nhiên một số dịch vụ của chúng tôi cung cấp trên website này yêu cầu bạn bắt buộc phải là thành viên, do đó chúng tôi khuyến khích bạn đăng ký để trở thành thành viên.

Khi đồng ý trở thành thành viên, bạn đã đồng ý:

(a) cung cấp các thông tin mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác về bản thân theo hướng dẫn trong mẫu đăng ký tài khoản thành viên (thông tin này được coi là “Dữ Liệu Đăng Ký”); và

(b) duy trì, cập nhật kịp thời Dữ Liệu Đăng Ký để bảo đảm rằng dữ liệu này là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không phải là thông tin mới nhất, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó không phải là thông tin thật, không đầy đủ, hoặc không chính xác, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối phục vụ tại thời điểm hiện tại hoặc sau này mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn.

Như đã nói ở trên, bạn có thể sử dụng một số phần của Dịch Vụ mà quý khách không cần phải đăng ký tài khoản. Trong trường hợp đó, danh tính của bạn sẽ được dựa trên các phương tiện nhận dạng khác mà chúng tôi cho là thích hợp hoặc việc nhận dạng có thể được tiến hành dựa trên dữ liệu nhận dạng máy điện thoại di động hoặc việc đăng ký thuê bao sử dụng dịch vụ liên lạc của bạn, do người điều hành mạng điện thoại của bạn cung cấp. Bạn đồng ý rằng thông tin đó có thể được thu thập và tiết lộ cho chúng tôi và có thể được sử dụng theo qui định của bản Thoả thuận này.

Tài khoản thành viên, mật khẩu và sự bảo mật

Bạn sẽ nhận được một mật khẩu và tài khoản sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký thành viên. Bạn có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý :

(a) Thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật; và

(b) Bảo đảm rằng bạn luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.

(c) Chỉ dùng chức năng lưu mật khẩu để đăng nhập nhanh vào các lần truy cập sau khi bạn đảm bảo rằng chỉ có bạn là người duy nhất sử dụng máy tính được lưu mật khẩu.

Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định tại mục này.

Các trách nhiệm của bạn khi sử dụng dịch vụ của www.slikazone.com.
Khi truy cập tới website www.slikazone.com, bạn có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập tới www.slikazone.com. Đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập tới website www.slikazone.com.
Bạn đồng ý chỉ truy cập và dùng website www.slikazone.com với các mục đích hợp pháp như bao gồm tham khảo thông tin, tải nội dung số, mua nội dung số, bán nội dung số hoặc sử dụng các dịch vụ khác do www.slikazone.com cung cấp. Bạn có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với:

(i) việc bạn sử dụng dịch vụ do website www.slikazone.com cung cấp.

(ii) phương tiện liên lạc mà nhờ đó, bạn nối modem, máy tính hoặc các thiết bị khác của quý khách tới website www.slikazone.com.
Truy cập tới website www.slikazone.com, bạn đồng ý sẽ không:

(1) hạn chế hoặc ngăn cản người khác sử dụng và tận hưởng các tính năng mà www.slikazone.com cung cấp cho khách hàng;

(2) gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đúng đắn nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm bất kỳ điều luật, quy định nào của một địa phương, tỉnh thành, hoặc Tổ quốc Việt Nam;

(3) gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;

(4) gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác làm ảnh hưởng đến sự vận hành của hệ thống www.slikazone.com;

(5) thay đổi, làm hư hại hoặc xoá nội dung bất kỳ trên website www.slikazone.com (loại trừ các nội dung thuộc sở hữu của bạn), hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới website www.slikazone.com;

Mua nội dung số trên trên website www.slikazone.com, bạn đồng ý rằng:

(1) Chấp nhận các chính sách của www.slikazone.com và tuân thủ các quy định về giao nhận, thanh toán, trả hàng đã được chúng tôi đăng tải công khai trên website này.

(2) Cam kết trách nhiệm thanh toán đúng theo quy định của hình thức thanh toán mà bạn chọn lựa khi thực hiện mua nội dung số.

Bán nội dung số trên trên website www.slikazone.com, bạn đồng ý rằng:

(1) Chấp nhận các chính sách chiết khấu (nguyên tắc chia sẻ).

(2) Tuân thủ các quy định về bản quyền, chủ sở hữu.

(3) Không bán lại các nội dung mà người khác đã đăng bán trên website.