Picasso Amant de l'absinthe. 1901. 73 x 54 cm. Oil on canvas
Số lượt hiển thị của trang: 561 Lượt

Nhận xét

Hiện chưa có nhận xét nào! Hãy trở thành người nhận xét đầu tiên bản tải xuống này!

Hãy tham gia bình luận cùng chúng tôi