QCVN51_2012_BGTVT
Số lượt hiển thị của trang: 850 Lượt

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
QCVN 51: 2012/BGTVT
QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA VỎ XI MĂNG LƯỚI THÉP
National technical regulation on classification and construction of inland waterway ships of Steel reinforced cement
LỜI NÓI ĐẦU
QCVN 51: 2012/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn; Vụ Khoa học-Công nghệ Bộ Giao thông vận tải trình duyệt; Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ Khoa học Công nghệ thẩm định; Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 54/2012/TT-BGTVT ngày 26 tháng 12 năm 2012.
QCVN 51: 2012/BGTVT được xây dựng trên cơ sở chuyển đổi Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 323 – 04.
MỤC LỤC
1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi điều chỉnh
1.2. Đối tượng áp dụng
1.3. Giải thích từ ngữ
2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
Chương 1. Giám sát kỹ thuật và phân cấp
1.1. Quy định chung
1.2. Nội dung giám sát kỹ thuật

Nhận xét

Hiện chưa có nhận xét nào! Hãy trở thành người nhận xét đầu tiên bản tải xuống này!

Hãy tham gia bình luận cùng chúng tôi