tieu-chuan-viet-nam
Số lượt hiển thị của trang: 522 Lượt

TCVN 10725:2015

TCVN 10725:2015
BỘT CACAO VÀ HỖN HỢP BỘT CACAO CÓ ĐƯỜNG
Cocoa powders (cocoas) and dry mixtures of cocoa and sugar
Lời nói đầu
TCVN 10725:2015 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 105-1981, soát xét 2001 và sửa đổi 2013,
TCVN 10725:2015 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F16/SC2 Cacao và sản phẩm cacao biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

BỘT CACAO VÀ HỖN HỢP BỘT CACAO CÓ ĐƯỜNG
Cocoa powders (cocoas) and dry mixtures of cocoa and sugar
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho bột cacao và hỗn hợp bột cacao có đường được sử dụng trực tiếp.
2. Mô tả
2.1. Sản phẩm cacao
2.1.1.
“Bột cacao” (cocoa powder), “bột cacao tách một phần chất béo” (fat-reduced cocoa powder) và “bột cacao tách phần lớn chất béo” (highly fat-reduced cocoa powder) là các sản phẩm thu được từ cacao dạng bánh [TCVN 10726:2015 (CODEX STAN 141-1983, Revised 2001 With Amendment 2014) Cacao dạng khối, nhão, lỏng và cacao dạng bánh] được chuyển thành dạng bột.
3. Thành phần cơ bản và các chỉ tiêu chất lượng
3.1. Thành phần cơ bản
3.1.1. Độ ẩm
Độ ẩm không lớn hơn 7 % (khối lượng).
3.1.2. Bột cacao và hỗn hợp bột cacao có đường


Hàm lượng bơ cacao (hàm lượng bột cacao tối thiểu tính theo chất khô)

≥ 20 % (khối lượng)

≥ 10 % (khối lượng) và < 20 % (khối lượng)  < 10 % (khối lượng)   Chỉ có bột cacao  Bột cacao more…

Nhận xét

Hiện chưa có nhận xét nào! Hãy trở thành người nhận xét đầu tiên bản tải xuống này!

Hãy tham gia bình luận cùng chúng tôi