tieu-chuan-viet-nam
Số lượt hiển thị của trang: 683 Lượt

TCVN 5687 : 2010

TCVN 5687 : 2010
THÔNG GlÓ – ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Ventilation-air conditioning Design standards
Lời nói đầu
TCVN 5687:2010 thay thế TCVN 5687:1992.
TCVN 5687:2010 do Trường Đại học Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

THÔNG GlÓ – ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Ventilation-air conditioning Design standards
1. Phạm vi áp dụng
1.1. Tiêu chuẩn này được áp dụng khi thiết kế và lắp đặt các hệ thống thông gió – điều hòa không khí (TG-ĐHKK) cho các công trình kiến trúc nhà ở, công trình công cộng và công trình công nghiệp.
1.2. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại công trình và hệ thống sau đây:
– Hệ thống TG-ĐHKK cho hầm trú ẩn, cho công trình có chứa và sử dụng chất phóng xạ, chất cháy nổ, có nguồn phát xạ ion, cho hầm mỏ,
– Hệ thống làm nóng, làm lạnh và xử lý bụi chuyên dụng, các hệ thống thiết bị công nghệ và thiết bị điện, các hệ thống vận chuyển bằng khí nén,
– Hệ thống sưởi ấm trung tâm bằng nước nóng hoặc hơi nước.
CHÚ THÍCH: Đối với những trường hợp đặc biệt cần sưởi ấm thì hệ thống ĐHKK đảm nhiệm chức năng này như phương pháp sưởi ấm bằng gió nóng hoặc sưởi ấm cục bộ bằng tấm sưởi chạy ga, tấm sưởi điện, dàn ống sưởi ngầm sàn v.v… và phải tuân thủ các yêu cầu nêu trong các Tiêu chuẩn liên quan.
1.3. Khi thiết kế và lắp đặt các hệ thống nói trên còn cần phải bảo đảm các yêu cầu nêu trong các tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan.
2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
TCVN 2622:1995, Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế
TCVN 3254:1989, An toàn cháy – Yêu cầu chung
TCVN 3288:1979, Hệ thống thông gió – Yêu cầu chung về an toàn
TCVN 5279:1990, An toàn cháy nổ – Bụi cháy- Yêu cầu chung
TCVN 5937:2005, Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh
TCVN 5938:2005, Chất lượng không khí – Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh
TCVN 5939:2005, Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ
TCVN 5940:2005, Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ
TCXDVN 175:2005*, Mức ổn cho phép trong công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế
TCXD 232:1999*, Hệ thống thông gió, điều hòa không khí và cấp lạnh – Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu
QCXDVN 02:2008/BXD. Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng – Phần 1.
more…

Nhận xét

Hiện chưa có nhận xét nào! Hãy trở thành người nhận xét đầu tiên bản tải xuống này!

Hãy tham gia bình luận cùng chúng tôi