tieu-chuan-viet-nam
Số lượt hiển thị của trang: 427 Lượt

TCVN 7699-2-65:2013

TCVN 7699-2-65:2013
THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG – PHẦN 2-65: PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM – THỬ NGHIỆM Fg: RUNG DO ÂM THANH
Environmental testing – Part 2-65: Methods of test – Test Fg: Vibration, acoustically induced
Lời nói đầu
TCVN 7699-2-65:2013 hoàn toàn tương đương với IEC 60068-2-65:1993,
TCVN 7699-2-65:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E3 Thiết bị điện tử dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ Công bố.

THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG – PHẦN 2-65: PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM – THỬ NGHIỆM FG: RUNG DO ÂM THANH
Environmental testing – Part 2: Methods of test – Test Fg: Vibration, acoustically induced
1. Mục đích
Tiêu chuẩn này nhằm cung cấp các qui trình tiêu chuẩn và hướng dẫn tiến hành các thử nghiệm âm thanh để xác định khả năng của một mẫu có thể chịu được độ rung gây ra bởi một môi trường có mức thanh áp quy định mà mẫu phải chịu, hoặc có khả năng phải chịu. Đối với môi trường có mức thanh áp nhỏ hơn 120 dB, thường không đòi hỏi các thử nghiệm âm thanh.
Tiêu chuẩn này xác định các điểm yếu về cơ và/hoặc suy giảm tính năng của mẫu nhằm sử dụng các thông tin này, kết hợp với các qui định kỹ thuật liên quan, quyết định chấp nhận chúng hay không. Trong một số trường hợp, các phương pháp thử nghiệm cũng có thể được sử dụng như một phương tiện để thiết lập sự vững chắc về cơ khí hoặc khả năng chịu mỏi của mẫu.
Tiêu chuẩn này mô tả các qui trình tiến hành các thử nghiệm và đo mức thanh áp trong trường tạp âm và các xem xét cần thiết đối với các phép đo đáp ứng rung tại các điểm quy định trên mẫu. Tiêu chuẩn này cũng cung cấp các hướng dẫn để lựa chọn môi trường tạp âm, phổ, mức thanh áp và thời gian tiếp xúc.
2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.
TCVN 7699-1:2007 (IEC 60068-1: 1988), Thử nghiệm môi trường – Phần 1: Qui định chung và hướng dẫn.
IEC 60050-151:1978, International electrotechnical vocabulary (IEV) – Chapter 151: Electrical and magnetic devices (Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế – Chương 151: Thiết bị điện và thiết bị từ)1
IEC 60050-801:1984, International electrotechnical vocabulary (IEV) – Chapter 801: Acoustics and Electro-acoustics (Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế – Chương 801: Âm thanh và điện thanh)
IEC 651:1979, Sound level meters (Đồng hồ đo mức âm thanh)
ISO 266:1975, Acoustics – Prefered frequencies for measurements (Âm thanh – Tần số ưu tiên dùng cho các phép đo)
ISO 2041:1990, Vibration and shock – Vocabulary (Rung và xóc – Từ vựng)
ISO 2671:1982, Enviromental tests for aircraft equipment – Part 3.4: Acoustic vibration (Thử nghiệm môi trường đối với thiết bị hàng không – Phần 3.4: Rung do âm thanh)
3. Thuật ngữ và định nghĩa, ký hiệu và các từ viết tắt
Nhìn chung, các thuật ngữ sử dụng được định nghĩa trong ISO 2041, TCVN 7699-1 (IEC 60068-1) và IEC 60050 (801). Để tiện cho người đọc, một định nghĩa được lấy từ nguồn nào thì sẽ chỉ ra nguồn ấy. Sự sai khác so với các định nghĩa trong các nguồn này cũng được chỉ ra (xem 3.2). Các thuật ngữ và định nghĩa bổ sung dưới đây được áp dụng cho các mục đích của tiêu chuẩn này.
3.1. Thuật ngữ và định nghĩa
3.1.1. Vành loa (acoustic horn) (không hoàn toàn giống với 801-07-12)
Ống có mặt cắt thay đổi theo hàm số mũ, đầu này lớn hơn đầu kia, được sử dụng để ghép nối nguồn âm thanh đến thể tích thử nghiệm, ví dụ bên trong một phòng vang, nhờ đó đạt được năng lượng truyền lớn nhất.
CHÚ THÍCH: Mỗi vành loa lại có đặc tính truyền riêng ảnh hưởng đến phổ âm thanh
3.1.2. Thời gian tích phân phân tích (analysis integration time)
Toàn bộ khoảng thời gian mà một tín hiệu được lấy trung bình (xem A.8).
more…

Nhận xét

Hiện chưa có nhận xét nào! Hãy trở thành người nhận xét đầu tiên bản tải xuống này!

Hãy tham gia bình luận cùng chúng tôi