tieu-chuan-viet-nam
Số lượt hiển thị của trang: 570 Lượt

TCVN 8653-3 : 2012

TCVN 8653-3 : 2012
SƠN TƯỜNG DẠNG NHŨ TƯƠNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 3: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN KIỀM CỦA MÀNG SƠN
Wall emulsion paints – Test methods – Part 3: Determination of alkali resistance of paint film
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ bền kiềm của màng sơn.
2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các loại tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
TCVN 2090:2007 (ISO 15528:2000), Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni – Lấy mẫu,
TCVN 2094:1993 (ISO 1513 và 1514:1992), Sơn – Phương pháp gia công màng sơn,
TCVN 5669:2007 (ISO 1513:1992), Sơn và vecni – Kiểm tra và chuẩn bị mẫu thử,
TCVN 8653-1:2012, Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử – Phần 1: Xác định trạng thái sơn trong thùng chứa, đặc tính sử dụng, độ ổn định ở nhiệt độ thấp và ngoại quan màng sơn.
3. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử
3.1. Lấy mẫu thử
Theo qui định trong TCVN 2090:2007 (ISO 15528:2000).
3.2. Chuẩn bị và kiểm tra mẫu thử
Theo qui định trong TCVN 5669:2007 (ISO 1513:1992).
4. Chuẩn bị tấm chuẩn để thử
Tấm chuẩn để thử theo Điều 4 trong TCVN 8653-1:2012 và có kích thước là (150 x 100 x 10) mm.
5. Dụng cụ, hóa chất
– Chậu nhựa, có dung tích từ (5 ÷ 10) L,
– Bếp điện,
– Khăn lau, khô và có khả năng thấm nước,
– Nồi nhôm, có dung tích 3 L,
– Chổi quét sơn, chiều rộng (25 ÷ 30) mm,
– Ống đong, 1000 mL,
– Giấy đo pH,
– Parafin,
– Ca(OH)2,
– Nước cất.
6. Cách tiến hành
more…

Nhận xét

Hiện chưa có nhận xét nào! Hãy trở thành người nhận xét đầu tiên bản tải xuống này!

Hãy tham gia bình luận cùng chúng tôi