tieu-chuan-viet-nam
Số lượt hiển thị của trang: 529 Lượt

TCVN 9057-1:2011

TCVN 9057-1:2011
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CHẠY PIN NHIÊN LIỆU – ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT AN TOÀN – PHẦN 1: AN TOÀN VỀ CHỨC NĂNG CỦA XE
Fuel cell road vehicles – Safety specifications – Part 1: Vehicle functional safety
Lời nói đầu
TCVN 9057-1:2011 hoàn toàn tương đương với ISO 23273-1:2006.
TCVN 9057-1:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 22 Phương tiện giao thông đường bộ biên soạn; Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị; Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Bộ TCVN 9057 (ISO 23273); Phương tiện giao thông đường bộ chạy pin nhiên liệu – Điều kiện kỹ thuật an toàn gồm các phần sau:
– TCVN 9057-1:2011 (ISO 23273-1:2006); Phần 1: An toàn về chức năng của xe.
– TCVN 9057-2-2011 (ISO 23273-2:2006); Phần 2: Bảo vệ tránh các mối nguy hiểm từ hyđrô cho xe chạy bằng nhiên liệu hyđrô nén.
– TCVN 9057-3:2011 (ISO 23273-3:2006); Phần 3: Bảo vệ người chống điện giật.

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CHẠY PIN NHIÊN LIỆU – ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT AN TOÀN – PHẦN 1: AN TOÀN VỀ CHỨC NĂNG CỦA XE
Fuel cell road vehicles – Safety specifications Part 1: Vehicle functional safety
1 Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thiết yếu đối với an toàn về chức năng của xe chạy pin nhiên liệu (FCV) có liên quan đến các mối nguy hiểm cho người và môi trường bên trong và bên ngoài xe do đặc tính vận hành của hệ thống điện nguồn pin nhiên liệu gây ra.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho chế tạo; bảo dưỡng và sửa chữa xe.
Các yêu cầu trong tiêu chuẩn này tập trung vào cả trạng thái vận hành bình thường (không có lỗi sai sót) và các trạng thái có một lỗi sai sót của xe.
Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng khi điện áp làm việc lớn nhất của các mạch điện lắp trên xe thấp hơn 1000 V (xoay chiều) hoặc 1500 V (một chiều) theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế và/hoặc các yêu cầu pháp lý.
2 Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất; bao gồm cả các sửa đổi; bổ sung (nếu có).
TCVN 9053: 2011 (ISO 8713); Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Từ vựng.
TCVN 9057-2:2011 (ISO 23273-2); Phương tiện giao thông đường bộ chạy pin nhiên liệu – Điều kiện kỹ thuật an toàn – Phần 2: Bảo vệ tránh các mối nguy hiểm từ hyđrô cho xe chạy bằng nhiên liệu hyđrô nén.
TCVN 9057-3:2011 (ISO 23273-3); Phương tiện giao thông đường bộ chạy pin nhiên liệu – Điều kiện kỹ thuật an toàn – Phần 3: Bảo vệ người chống bị điện giật.
ISO 11451 (all parts); Road vehicles – Vehicle test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy (Phương tiện giao thông đường bộ – Phương pháp thử xe về nhiễu loạn điện do năng lượng bức xạ điện từ dải hẹp).
3 Thuật ngữ và định nghĩa
Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:
3.1
Hệ thống xử lý không khí (air processing system)
Hệ thống xử lý (nghĩa là lọc; đo; ổn định hóa và nén tăng áp) không khí đi vào hệ thống pin nhiên liệu.
3.2
Chế độ xe chạy được (driving enabled mode)
Chế độ duy nhất trong đó xe có thể di chuyển được bằng hệ thống đẩy riêng của nó.
3.3
Pin nhiên liệu (fuel cell)
Bộ phận điện hóa tạo ra điện năng bằng cách biến đổi nhiên liệu và một chất oxy hóa; không có bất cứ sự tiêu thụ về vật lý hoặc hóa học nào của các điện cực hoặc chất điện phân.
more…

Nhận xét

Hiện chưa có nhận xét nào! Hãy trở thành người nhận xét đầu tiên bản tải xuống này!

Hãy tham gia bình luận cùng chúng tôi