tieu-chuan-viet-nam
Số lượt hiển thị của trang: 591 Lượt

TCVN 9502 : 2013

TCVN 9502 : 2013
KÍNH XÂY DỰNG – XÁC ĐỊNH HỆ SỐ TRUYỀN NHIỆT (GIÁ TRỊ U) – PHƯƠNG PHÁP TÍNH
Glass in building – Determination of thermal transmittance (U value) – Calculation method
Lời nói đầu
TCVN 9502:2013 hoàn toàn tương đương BS EN 673:1998 với các bổ sung sửa đổi theo A1:2000 và A2:2002 và có bổ sung Phụ lục D.
TCVN 9502:2013 do Viện Vật liệu xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

KÍNH XÂY DỰNG – XÁC ĐỊNH HỆ SỐ TRUYỀN NHIỆT (GIÁ TRỊ U) – PHƯƠNG PHÁP TÍNH
Glass in building – Determination of thermal transmittance (U value) – Calculation method
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp tính hệ số truyền nhiệt của kính có bề mặt phẳng và song song. Tiêu chuẩn này áp dụng để tính giá trị U cho các hệ kính thành phần, tính giá trị U toàn phần cho cửa sổ, cửa đi và cửa chớp theo Phụ lục C.1
Hệ số truyền nhiệt (giá trị U) được xác định tại phần diện tích trung tâm của kính.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho kính phủ, kính không phủ (bao gồm kính có bề mặt kết cấu như kính trang trí kiến trúc), hệ kính nhiều lớp (bao gồm kính và/hoặc các vật liệu tạo thành) và những vật liệu không truyền tia hồng ngoại xa.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho hệ kính nhiều lớp truyền tia hồng ngoại xa.
Khi tính hệ số truyền nhiệt U không cần tính đến những ảnh hưởng về nhiệt hay năng lượng truyền qua theo bức xạ mặt trời của mép kính, lớp khí xen giữa.
Khi tính giá trị U với mục đích so sánh sản phẩm, tấm kính được đặt thẳng đứng.
Thông qua giá trị U tính tương tự cho các mục đích khác, đặc biệt để đánh giá:
– Nhiệt tổn thất qua kính,
– Hệ số dẫn nhiệt đạt được trong mùa hè,
– Độ đọng sương trên bề mặt kính,
– Ảnh hưởng hấp thụ bức xạ của mặt trời, xác định hệ số năng lượng mặt trời (xem C.2).
2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
EN 674, Glass in building – Determinations of thermal transmittance (U value) – Guarded hot plate method (Kính xây dựng – Xác định hệ số truyền nhiệt (giá trị U) – Phương pháp đĩa nóng).
EN 675, Glass in building – Determinations of thermal transmittance (U value) – Heat flow meter method (Kính xây dựng – Xác định hệ số truyền nhiệt (giá trị U) – Phương pháp đo dòng nhiệt).
PrEN 1098, Glass in building – Determinations of thermal transmittance (U value) – Calibrated and guarded hot box method) Kính xây dựng – Xác định hệ số truyền nhiệt (giá tri U) – Hiệu chỉnh và phương pháp hộp nóng).
3. Ký hiệu
A

Hằng số


more…

Nhận xét

Hiện chưa có nhận xét nào! Hãy trở thành người nhận xét đầu tiên bản tải xuống này!

Hãy tham gia bình luận cùng chúng tôi